Angielski w pracy - Poziom podstawowy 1.7

Angielski w pracy "œ Poziom podstawowy to idealna pomoc przy nauce j?zyka angielskiego dla osy³b pocz?tkuj?cych. Obok tematycznie upprz?dkowanego s?ownictwa i zwroty³w znajdziesz tu ry³wnie? bardzo rozbudowany dzi* gramatyki (niekty³re dzi*y ...

Angielski w pracy - Poziom podstawowy 1.7

Angielski w pracy "œ Poziom podstawowy to idealna pomoc przy nauce j?zyka angielskiego dla osy³b pocz?tkuj?cych. Obok tematycznie upprz?dkowanego s?ownictwa i zwroty³w znajdziesz tu ry³wnie? bardzo rozbudowany dzi* gramatyki (niekty³re dzi*y zawieraj?wiczenia) oraz dialogi wraz z ?wiczeniami.

1. S?OWNICTWO I ZWROTY

* Praca:

- podstawowe poj?cia,
- miejsce pracy,
- dane personalne,
- podstawowe informacje o sobie,
- wykszt*cenie,
- rodzaje pracy,
- rozmowa telefoniczna,
- umawianie spotk*,
- organizowanie szkole? i konferencji, debat, spotk* firmowych,
- obs?uga klienta,
- przywitanie, po?egnanie,
- kontrakty, umowy, pisma.

* Podry³?, zwiedzanie, wypoczynek:

- podstawowe poj?cia,
- miejsce przeznaczenia,
- cel podry³?y,
- sposoby podry³?y,
- odzie? na podry³? i do zwiedzania,
- okres podry³?y,
- sprawy p?atnicze,
- kasa biletowa,
- na dworcu kolejowym, na lotnisku, na statku,
- w urz?dzie celnym,
- w autobusie, w samochodzie, w metrze,
- w biurze podry³?y,
- w hotelu, w restauracji,
- us?ugi,
- zwiedzanie,
- poczta, lekarz, zakupy.

* Zainteresowania, czas wolny:

- poj?cia podstawowe,
- wypoczynek z rodzin?,
- czas wolny w domu,
- moje hobby,
- sport,
- muzyka,
- kino, teatr.

* Jednostki miar i wielko?ci:

- waluty,
- d?ugo , masa, pojemno , temperatura, czas.

* P*twa i miasta.

2. GRAMATYKA

* Podstawowe poj?cia gramatyczne:

- przyimki,
- przedimki,
- zaimki,
- przymiotniki,
- przys?y³wki,
- rzeczowniki,
- czasowniki,
- liczebniki.

* Czasy wraz ?wiczeniami do k*dego z nich.

* Pozost*e zagadnienia gramatyczne wraz z ?wiczeniami:

- okresy warunkowe,
- strona bierna,
- mowa zale?na,
- nast?pstwo czasy³w,
- czasowniki modalne,
- konstrukcje z I wish.

3. DIALOGI

* K*dy dialog zawiera t?umaczenia i ?wiczenia:

- praca,
- pracowity dzie?,
- rezerwacja biletu,
- rezerwacja pokoju,
- wskazywanie drogi,
- specjalno dnia,
- pogoda.

   Top Software

New Software

Top Search

Latest Reviews